Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi dels treballadors a conseqüència del coronavirus
març 16, 2020
COVID 19
Medidas excepcionales en el ámbito laboral y de seguridad social COVID-19
març 18, 2020

Mesures econòmiques COVID-19

COVID 19

Apreciat/da client/a,

L’informem en aquest breu resum les mesures econòmiques publicades en el BOE, Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març de Mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que afecten a autònoms i empreses.

Mesures de flexibilització per evitar procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major

Les suspensions de contractes per causa directa dels efectes del COVID-19, que hagin obligat al tancament temporal de l’activitat, restriccions al transport públic i en general a la mobilitat de persones, que impedeixin el desenvolupament de l’activitat, es consideraran provinents d’una situació de força major, situació que haurà de ser constatada per l’autoritat laboral i resoldrà en un termini de 5 dies.

Mesures extraordinàries en matèria de de cotització en procediments de suspensió de contractes

Els expedients de suspensió i reducció de jornada autoritzats en base a força major temporal vinculada al COVID-19, exonerarà a l’empresa de les quotes patronals establertes en l’article 273.2 de la Llei General de la Seguretat Social.

“2. En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la empresa ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior.”

En les empreses de més de 50 treballadors, aquesta exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial.

Pel treballador suspès, aquest període es considerarà com a cotitzat.

Els treballadors inclosos a l’expedient de suspensió temporal, tindran dret a la prestació d’atur encara que no tinguin el període mínim d’ocupació cotitzada i no computarà a efectes de consumir períodes d’atur que es tinguin acumulats.

 

Garantia de liquiditat per mantenir l’activitat econòmica

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, atorgarà avals al finançament que les entitats de crèdit concedeixin a empreses i autònoms per atendre les necessitats de circulant.

S’ha ampliat el crèdit ICO en 10.000 milions d’Euros, per facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.

Es crea una línia de 2.000 milions d’euros de cobertura asseguradora de risc d’exportació.

 

Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari

S’ajornen fins al 30 d’abril de 2020 els pagaments de deutes tributaris, els venciments dels ajornaments concedits així com els terminis per atendre els requeriments i diligències d’embarg, sol·licituds d’informació, formulació d’al·legacions, etc. que no hagin conclòs a 18/03/2020.

Els comunicats a partir del 18/03/2020, s’ajornen fins al 20 de Maig de 2020.

Remarquem expressament que NO HAN VARIAT ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS D’IMPOSTOS.

 

Mesures extraordinàries aplicables a persones físiques

S’autoritzen les sessions de l’òrgan de govern per videoconferència, sempre i quan s’asseguri l’autenticitat i la connexió bilateral a temps real amb imatge i so dels assistents en remot.

El termini de formulació de comptes queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. Un cop finalitzat l’estat d’alarma, l’Òrgan d’Administració disposarà de tres mesos per formular els Comptes Anuals.

Si els Comptes Anuals ja estan formulats i han de ser auditats obligatòriament, el termini per verificar els comptes, finalitzarà als 2 mesos des de l’aixecament de l’estat d’alarma.

El seguirem informant sobre les mesures que puguin anar presentant les deferents administracions i que estiguin aprovades.

 

Per a qualsevol aclariment al respecte no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres trucant al  973279700.

Molt atentament,

 

Centre Gestor Lleida, S.A.

Àrea fiscal i Comptable

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?
Powered by