Tràmits Administració Estatal, Autonòmica i Local

 • Particulars
  • Certificats d’empadronament, convivència
  • Certificats Registres Civils
  • Certificats Penals
  • Certificats últimes voluntats
 • Vivienda
  • Declaracions d’obra nova
  • Canvis de nom de cadastre
  • Cèdules d’habitabilitat
  • Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)
  • Actes Jurídics Documentats (AJD)
 • Empresa
  • Inscripcions i modificacions d’indústries
  • Obertura establiments
  • Expedients de classificació empresarial - Declaració d’alta, variació o baixa en l’IAE i comunicació de l’import net de la xifra de negoci a efectes d’IAE
  • Documents de qualificació empresarial
  • Fulles de reclamació
  • Autoritzacions sanitàries
  • Altes i baixes autònoms

Confecció i presentació

 • Impostos (Model 130, 131, 303, 115, 123,...) i els seus resums
 • Declaracions informatives (Model 184, 347, 349...)
 • Declaracions censals (Model 036 o 037)
 • Mòduls, Directa simplificada, Directa normal, Agrícola

Renda i Patrimoni

 • Pagaments fraccionats trimestrals
 • Regularització anual dels mòduls
 • Amortització béns d’inversió -mòduls-
 • Liquidació trimestral i Resum anual de retencions en lloguers i interessos
 • Declaració anual informativa de les entitats en règim d’atribució de rendes
 • Canvis d’opcions de tributació

IVA

 • Declaracions mensuals o trimestrals
 • Elaboració resum anual
 • Regularització anual mòduls
 • Canvis de règims
 • Estudi d’aplicació de la regla de la prorrata
 • Sollicitud devolució no establerts

Societats

 • Pagaments a compte
 • Liquidació retencions en lloguers, interessos, dividends, etc.
 • Resum anual de retencions d’arrendaments, interessos, dividends, etc.
 • Precàlculs del tancament fiscal de l’exercici

Operacions a Tercers

 • Declaració anual de clients i proveïdors

Operacions Intracomunitàries

 • Declaració intrastat
 • Declaració recapitulativa

Altres tràmits

 • Domiciliació d’impostos
 • Aplaçament d’impostos
 • Atenció i seguiment de requeriments
 • Tramitació de Recursos
 • Firma electrònica
 • Notificacions electròniques
 • Certificats tributaris
 • Sollicitud NIF
 • Devolució gasoil agrícola
 • Devolució IVA de viatgers
 • Deducció famílies nombroses i persones amb discapacitat

Agricultors i Ramaders

 • Llibres d’ingressos
 • Llibres d’ IVA
 • Llibres de bens d’inversió

Mòduls

 • Llibres d’ IVA suportat
 • Llibres de bens d’inversió

Directa Simplificada

 • Llibres d’ingressos i despeses
 • Llibres de bens d’inversió
 • Llibres de provisions de fons i anticipo
 • Llibres d’ IVA
 • Seguiment continuat resultat comptable

Assessorament en dret fiscal

 • Solucions per a particulars i empreses en política i planificació fiscal.